Emotional Wellbeing Service - Cardiff and the Vale

Three young people smiling and hugging

Courses

  • Session duration: 1.5hrs
  • Course length: 6 weeks

  Living life to the full | Byw bywyd i’r eithaf

  Living life to the full teaches ways we can all live happier, healthier lives. Mae byw bywyd i'r eithaf yn dysgu ffyrdd y gall pob un ohonom fyw bywydau hapusach ac iachach.

  Living life to the full teaches ways we can all live happier, healthier lives. You'll learn how to gain an understanding of your emotions and their impact on what we think, feel and do.

  The course includes strategies for tackling negative thoughts and unhelpful behaviours. It also explores ways to boost confidence and manage intense emotions, such as anger.

  It is a 6-week course for under 13s and their parents and runs in many locations across Cardiff and the Vale. Each group session is 1.5 hours.

   

  Mae byw bywyd i'r eithaf yn dysgu ffyrdd y gall pob un ohonom fyw bywydau hapusach ac iachach. Byddwch chi'n dysgu sut i ddod i ddeall eich emosiynau a'u heffaith mae’n cael ar yr hyn rydyn ni'n ei feddwl, ei deimlo a'i wneud.

  Mae'r cwrs yn cynnwys strategaethau ar gyfer mynd i'r afael â meddyliau negyddol ac ymddygiadau di-fudd. Mae hefyd yn archwilio ffyrdd i hybu hyder a rheoli emosiynau dwys, fel dicter.

  Mae'n gwrs 6 wythnos i blant dan 13 mlwydd oed a'u rhieni ac mae'n rhedeg mewn sawl lleoliad ledled Caerdydd a'r Fro. Mae pob sesiwn grŵp yn 1.5 awr.