Emotional Wellbeing Service - Cardiff and the Vale

group of teenagers sitting around eating and talking

Sut gallwn ni eich helpu

Rydym yn cefnogi pobl ifanc gyda'u lles emosiynol. Byddwn yn gweithio gyda chi ar eich pen eich hun neu mewn grwpiau er mwyn gwella eich bywyd. Gallwn eich helpu trwy gynnig cefnogaeth gyda:

 • Mental health and emotional wellbeing
 • Iechyd meddwl a lles emosiynol
 • Drugs and alcohol
 • Cyffuriau ac alcohol
 • Self-harm
 • Hunan-niweidio
 • Safer sex & healthy relationships
 • Rhyw diogel a pherthnasoedd iach
Group of young people walking together

Pwy sy’n gallu dod i ni?

Rydym yn croesawu pobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg:

10 - 17 oed ar gyfer lles emosiynol

10 - 18 oed ar gyfer camddefnyddio sylweddau

Pan gewch eich cyfeirio, byddwn yn trafod eich anghenion gyda chi. Byddwn yn gweithio ar gynllun gyda'n gilydd fel ein bod ni'n gallu eich cefnogi chi yn y ffordd rydych chi am i ni wneud.

teenage boy using his phone

Eich apwyntiad cyntaf

Pan gewch chi eich cyfeirio, y cam cyntaf fydd sgwrs dros y ffôn. Byddwn yn sgwrsio â chi am sut rydych chi wedi bod yn teimlo, beth yr hoffech chi ei newid a sut gallwn ni eich helpu chi.

two hands icon

"Mae EWS wedi fy helpu i ddysgu ffyrdd newydd a gwell o ddelio â phethau"

Dewch o hyd i ni

 • Dyma leoliad ein swyddfa, ond nid ydym yn gweld pobl ifanc yno. Pan fyddwn yn cwrdd â chi, mi fydd yn rhywle yn y gymuned. Gallai hyn fod yn yr ysgol, hybiau cymunedol neu ble bynnag sy'n haws i chi.

 • 23 St Andrews Crescent
  Caerdydd CF10 3DB

Oriau agor

Dyma ein hamseroedd agor. Gallwn hefyd gynnig apwyntiadau gyda'r nos os oes angen un arnoch chi. Cysylltwch â ni os hoffech chi drefnu un.

 • Dydd Llun9:00 - 17:00
 • Dydd Mawrth9:00 - 17:00
 • Dydd Mercher9:00 - 17:00
 • Dydd Iau9:00 - 17:00
 • Dydd Gwener9:00 - 17:00

Tudalenau cefnogaeth ar-lein

Mae cael pobl o'ch cwmpas chi’n ymddiried ynddo ac sy'n gallu cynnig cefnogaeth yn ystod amseroedd anodd yn bwysig, ond rydyn ni'n gwybod nad yw hi bob amser yn hawdd agor i anwyliaid a siarad am sut rydych chi'n teimlo. Y newyddion da yw bod yna lawer o ffyrdd y gallwch chi helpu'ch hun, gan fod yna lawer o wybodaeth, cyngor ac adnoddau hunangymorth ar gael i chi.

teenage boy using his phone
Four books for young people

Llyfrau

Os hoffech seibiant o dechnoleg yna mae yna ddigon o lyfrau hunangymorth ar gael sy'n darparu cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ragorol. Mae cynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru yn caniatáu I chi fenthyg llyfrau a ddewiswyd yn arbennig a argymhellir gan arbenigwyr iechyd meddwl, o unrhyw lyfrgell ledled Cymru. Gofynnwch i'ch meddyg teulu am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma i gael rhestr o lyfrau defnyddiol sy'n ymdrin ag ystod o faterion.

Help brys

Os ydych chi'n niweidio'ch hun neu'n teimlo fel nad ydych chi eisiau parhau i fyw mwyach efallai y bydd angen i chi gael gafael ar gymorth ar unwaith. Os oes angen cymorth meddygol ar unwaith arnoch chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, dylech naill ai ofyn am apwyntiad meddyg teulu brys neu fynd i Ddamweiniau ac Achosion Brys (damweiniau ac achosion brys).

 Dyma restr o linellau cymorth 24/7 sy'n cynnig lle diogel i siarad. Bydd popeth rydych chi'n ei ddweud yn gyfrinachol ac nid oes angen i chi roi eich enw go iawn.

Rhif Ffôn Am Ddim y Samariaid: 08457 909090

Cefnogaeth emosiynol i'r rhai sy'n teimlo'n anobeithiol ac angen rhywun i wrando arnynt.

Ffôn-lein Childline: 0800 1111 (opsiwn i siarad yn Gymraeg)

Lle i'r bobl hyd at 19 oed drafod problemau, dim ots pa mor fawr neu fach, gyda chwnselwyr hyfforddedig.

Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol (C.A.L.L.) Ffôn rydd: 0800 132737 neu Testun ‘help’ i 81066

Mae'n darparu cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru.